1400,06,12

سقف کاذب

سقف کاذب اجرای سقف کاذب چیست؟ سقف کاذب پوششی هست که به صورت غیر باربر طراحی و ساخته می شود. […]